Nyheter

Bostadsminister Peter Erikssons svar på Hyresgästföreningen Sollentunas frågor

Peter Eriksson
I samband med att Peter Eriksson (MP) blev utsedd till bostadsminister i slutet av maj i år, ställde Hyresgästföreningen Sollentuna fem frågor till den nytillträdde ministern. Och här är svaren – exklusivt för denna hemsida.

Genom föreningens ordförande Jan Peter Mattsson ställdes frågorna nedan, och Eriksson svar är tillagda.

Likställda villkor för de olika boendeformerna
Kommer du att arbeta för att hyresgäster får samma villkor som de som äger sin bostad? I nuläget råder en stor orättvisa mellan boendeformerna. Hyresgästerna får bara vara med och betala för andra boendeformer, men får ingenting tillbaka. De som äger sin bostad får en skatterabatt på sina räntekostnader om 30 procent. Vill du ge hyresgästerna samma förmån i någon form?

Svar:
En slutsats som Bostadskommittén drog i sitt betänkande Vissa bostadsbeskattningsfrågor (SOU 2014:1) var att skattesystemet inte är neutralt för bostäder med olika upplåtelseformer. Kommittén bedömde att hyresbostäder är skattemässigt missgynnade jämfört med ägda bostäder. De förslag som Bostadsbeskattningskommittén lämnat i fråga om hyresrätter är under beredning inom Regeringskansliet.

Mer statligt stöd för att bygga hyresrätter
Är det din avsikt att fortsätta att utveckla regeringens tidigare beslut om att ge statligt stöd för att bygga hyresrätter?

Svar:
När nuvarande regering tillträdde presenterades en ny inriktning för bostadspolitiken. Den svenska bostadspolitiken riktades mot ökade investeringar och fortsatta regelförenklingar. Bostadspolitiken pekades ut som en nationell angelägenhet, och bostadsbristen skulle mötas med ökat bostadsbyggande. Ett bostadspolitiskt paket på över 6 miljarder kronor presenterades. En del i denna satsning är det statliga investeringsstödet för byggande av energieffektiva hyresbostäder och studentbostäder. Bostadsministern tänker fortsätta att genomföra den politik som regeringen tidigare meddelat.

Stärka hyresgästernas ställning
Regeringen tog tidigare initiativ till att stärka hyresgästernas ställning på bostadsmarknaden. Kommer du att fortsätta arbetet med detta?

Svar:
Regeringen beslutade den 30 juli 2015 att ge en särskild utredare, Agneta Börjesson (MP), i uppdrag att se över vissa frågor kopplade till hyreslagstiftningen. Utredningens huvuduppdrag är att:

- Öka möjligheterna att komma tillrätta med oseriösa hyresvärdar

- Utveckla hyresgästernas inflytande vid ombyggnader

- Se över reglerna för privatpersoners uthyrning av lägenheter.

Utredningen pågår och ska redovisas senast den 1 februari 2017.

Renoveringsfonder
Hyresgästföreningen har i många år drivit frågan om att ge bostadsbolagen möjlighet att spara i renoveringsfonder utan att dessa ska beskattas vart år. Detta skulle lösa problemet med orimliga hyreshöjningar vid renoveringar och upprustning. Kommer du att verka för detta?

Svar:
Enligt dagens regler får företag göra avdrag för sina reparations- och underhållskostnader. Om kostnaderna ett visst år är så höga att företaget går med underskott kan detta underskott kvittas mot framtida vinster utan någon tidsbegränsning. Ett företag kan dessutom jämna ut resultatet mellan åren genom avsättning till periodiseringsfond.

Regeringen ser behovet av att många hyresbostäder behöver renoveras och energieffektiviseras och samtidigt att hyresgäster måste skyddas mot orimliga hyreshöjningar i samband med renoveringar. Mot bakgrund av detta har regeringen nyligen beslutat om ett statligt stöd till renovering och energieffektivisering i områden med socioekonomiska utmaningar. Totalt 800 miljoner satsas detta år.

ROT-avdrag
Även här råder en stor orättvisa. Hyresgäster kan inte ta del av denna skattesubvention, det kan bara de som äger sin bostad göra. Men hyresgästerna är med och betalar notan på omkring 14 miljarder kronor per år. Är du villig att verka för att hyresgästerna också, i någon form, får del av detta?

Svar:
Skattereduktion för ROT-arbete ges idag till privatpersoner som äger sin bostad eller har en bostadsrätt och därmed har underhållsansvaret. Skattereduktion ges alltså inte till en hyresvärd eller en hyresgäst. I Bostadskommitténs betänkande (SOU 2014:1) finns en översyn av reglerna för skattereduktion för ROT-arbete i förhållande till hyresbostäder. I betänkandet skriver kommittén att en eventuell utvidgning av skattereduktionen för ROT-arbete skulle förutsätta att hyresgästen genom avtal får inflytande över underhållet i bostaden. Kommittén ansåg inte att ROT-avdraget borde utvidgas till att även omfatta hushåll som har en hyresbostad. Anledningen till detta var att det vore olämpligt att införa skatteregler som kan påverka ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst.

Sedan årsskiftet har ROT-avdragets subventionsgrad minskats och regeringen valt att bl a satsa på investeringsstöd för energieffektiva hyresbostäder och studentbostäder.

Svaren levererades av Elin Blume på Regeringskansliet den 29 september.
  • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Boutvecklare & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier