Nyheter

Årsmöte i Hyresgästföreningen Sollentuna

Årsmöte refionen 2016
Tisdagen den 20 mars klockan 18.30 håller Hyresgästföreningen Sollentuna årsmöte på Scandic Star Hotel.

Under vecka 8 skickades kallelse ut till samtliga medlemmar. Via e-post till de medlemmar som har en registrerad e-postadress, och med vanlig post till övriga. Årsmötet har också annonserats i tidningen Hem & Hyra samt i aktivitetskalendern på www.hyresgastforeningen.se.

Block och penna
Plats
: Scandic Star Hotel, Aniaraplatsen Sollentuna Centrum.
Tid: Avprickning inför mötet startar klockan 18.00 och årsmötet klockan 18.30.

Hyresgästföreningen bjuder mötesdeltagarna på frukt och dryck.

Klubba
Dagordning


§ 1 Mötets öppnande

Parentation

§ 2 Fastställande av röstlängd

§ 3 Fråga om kallelse till årsmötet behörigen skett

§ 4 Val av mötesledning
 1. ordförande
 2. sekreterare
 3. två protokollsjusterare
 4. två rösträknare
§ 5 Fastställande av dagordning, arbetsordning och nomineringslista

§ 6 Föredragning av styrelsens berättelser för föregående år
 1. verksamhetsberättelse för 2017
 2. ekonomisk berättelse för 2017
§ 7 Revisorernas berättelse

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2017

§ 9 Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och valberedning för 2018/2019

§ 10 Motioner

§ 11 Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen

§ 12 Val av styrelse
 1. val av ordförande för två år
 2. val av ledamöter för två år
 3. val av ersättare för ett år
§ 13 Val av revisorer och ersättare
 1. revisor för två år
 2. två revisorsersättare för ett år
§ 14 Val av fyra ledamöter och fyra ersättare till region Stockholms fullmäktige för ett år

§ 15 Val av förhandlingsdelegation gentemot AB Sollentunahem för ett år
 1. ordinarie ledamöter
 2. ersättare
§ 16 Val av förhandlingsråd

§ 17 Val av husombud

§ 18 Val av valberedning
 1. ordförande
 2. två ledamöter
§ 19 Motioner och förslag från styrelsen

§ 20 Verksamhetsinriktning för 2018

§ 21 Sollentunahemsaffären - Grannsamverkan

§ 22 Övriga frågor

§ 23 Utdelning av förtjänsttecken

§ 24 Avslutning
 • Skapad

Ordförande
Thomas axelsson
070 - 653 56 86
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Folkrörelsestrateg & Processledare
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Johan Flyckt
Tel: 010 - 459 19 49
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Postadress
Hyresgästföreningen Reg. STHLM
Hyresgästföreningen Sollentuna
Box 10117
121 28 Stockholm-Globen

Sociala Medier