Skip to main content

Nyheter

Barnkonventionen och samhällsplaneringen

FN emblem wiki
FN:s barnkonvention är sedan den 1 januari 2020 lag i Sverige och ska bland annat användas i fysisk planering och stadsutveckling.

Planering, utformning och förvaltning av den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer. Barnkonventionen ökar behovet av fokus på barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling.

Boverket har gjort en rapport om detta, och föreslår bland annat:

  • Boverket får i uppdrag att ta fram vägledning med lärande exempel.
  • Länsstyrelsen får ett utökat uppdrag att driva barnrättsfrågor.
  • Det behöver klarläggas vilket utrymme sociala hållbarhetsfrågor har/bör ha i PBL (Plan- och bygglagen).

Slutsatser ur rapporten:

  • Många olika metoder och arbetssätt används för att tillämpa barnkonventionen i samhällsplaneringen.
  • Expansiva kommuner arbetar mer med barnperspektivet än andra kommuner.
  • Det finns variationer i vilken grad barn är delaktiga i när en plan ska tas fram.
  • Det är också stor variation i hur mycket länsstyrelserna har arbetat med barnkonventionen.
  • Enligt länsstyrelserna varken hindrar eller stödjer PBL tillämpningen av barnkonventionen.
Länk till Boverkets rapport: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling/.
  • Skapad
  • Senast uppdaterad .