Skip to main content

Jeanette Anderssons krönika oktober 2023

Jag vill lyfta barnen och deras rätt till ett tryggt boende, lek, fritid och vila. Våra barn, alla våra barn - som kommer att vara morgondagens vuxna.

Man kan läsa på Rädda Barnens hemsida: Allt fler barn i Sverige lever i hemlöshet och under otrygga boendeförhållanden. Totalt vräktes 572 barn under 2021 vilket är en ökning med 123 barn jämfört med året innan. Bland de som drabbas hårdast finns barnfamiljer med låga inkomster, ensamstående föräldrar, nyanlända samt kvinnor och barn som har varit utsatta för våld och spenderat tid på skyddat boende. Även barnfamiljer utan papper eller som bor på migrationsverkets boenden lever ofta under förhållanden som är olämpliga för barn. 

Ja de kanske inte bor på gatan men de kanske flyttar runt på tillfälliga boenden, släktingar, vandrarhem mm. Hur kan de då få ett tryggt boende, lek, fritid och vila. Ständig oro, nya kompisar, och hur kan de fullfölja sin skolgång?

Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag (sedan 1 januari 2020). Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande dokument som erkänner barn som individer med egna rättigheter, inte som vuxnas ägodelar.

Och hur följer vi i Sverige denna lag? Får man till exempel vräka en barnfamilj? Ja, det får man i Sverige. En barnfamilj kan drabbas av en vräkning eftersom domstolen gör en avvägning mellan den misskötsamhet hyresgästen gjort och barnets bästa. En allvarlig misskötsamhet väger i de flesta fall tyngre än barnets bästa och rätten till ett tryggt boende.

Varför är det inte barnets bästa som väger tyngst? Vad måste förändras för att man ska se till barnens bästa i alla lägen? Kommer barnen till tals? Vad är då allvarlig misskötsamhet? Det kan handla om obetalda hyresskulder, otillåten andrahandsuthyrning, störningar under en längre tid eller om man använt sin bostad till olaglig verksamhet.

Hyresvärden har skyldighet att meddela en uppsägning till både hyresgästen och socialtjänsten när barn finns inblandade. Och sen då? Vad kan socialtjänsten göra? Har dom en annan bostad att erbjuda? Kan dom stötta barnen med det dom behöver?

Vad kan vi, samhället göra för dessa barn?

Jo, vi kan bygga fler och billigare bostäder. De flesta behöver inte lyx utan vanlig enkel standard som folk har råd med. Bygg ut allmännyttan! Samhället måste ta sitt ansvar och stötta de som behöver stöd. Se barnen och sträcka ut en hand. Och vi måste sätta stopp för vräkning av barn!

Och ta hand om dig!

  • Skapad
  • Senast uppdaterad .